Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

Nota d’avís

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: EXPEDIENT: 2017.01.01 LICITACIÓ Serveis de Platja 2017.”.Enllaç

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: 44/02/2016 LICITACIÓ de la concessió de l’ús privatiu d’una porció de la via pública mitjançant la instal·lació de QUIOSCS desmuntables.”.Enllaç

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: 81/58/2016 LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS de manteniment i adequació a la normativa vigent de les
instal·lacions tèrmiques i de ventilació dels edificis municipals de l’Ajuntament de Moncofa”.
Enllaç

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: 75/53/2016 LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DENOMINAT “ESCOLETES DE MONCOFA.Enllaç