Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

Nota d’avís

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 64/19/2017: Execució del Projecte d’obra “REMODELACIÓ DEL C / GUILLEM DE MONTCADA I CARRIL-BICI
Termini de presentació d’ofertes: El dia en què es compleixin 13 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i fins a les 14.00 hores. (Si l’últim dia de presentació fos dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil següent). “

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 59/18/2017: Execució del Projecte d’obra “AMPLIACIÓ DELS VESTUARIS, REFORMA DE LA CAFETERIA I MILLORA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL”.Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.12.18 a les 14.00 hores. “

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 46/26/2017: Contracte de serveis “Escoletes de Moncofa”.
Termini de presentació d’ofertes: En el Registre General de l’Ajuntament de Moncofa de 9.00 a 14.00 hores en el termini de 15 DIES NATURALS a comptar des del següent a la data de publicació de l’anunci de licitació en el BOP de Castelló. Si el termini de presentació de les ofertes finalitza en festiu o inhàbil, les ofertes hauran de presentar-se el següent dia hàbil.”

“NOTA D’AVÍS:“EXPEDIENT 46-03-2017: Concessió administrativa per a la utilització privativa de les parades de Mercat Interior de Moncofa.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.10.05 a les 14.00 hores.Visita a les instal·lacions: 2017.09.12 a les 12.00 hores en el Departament d’urbanisme. “

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 94/06/2016: “Concessió de l’ús privativo del Quiosc del camp de futbol”. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.09.18 a les 14.00 hores. “

NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 37/200/2017:” Contracte de serveis CURSOS ESPORTIUS MONCOFA “.  Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.07.31 a les 14.00 hores. “

NOTA D’AVÍS: 2017.01.07 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU: Segons el que disposa la clàusula 19 PCAP regulador del contracte de subministrament de material esportiu que estableix que “La Mesa de contractació podrà modificar el moment d’obertura dels sobres, per a això la data d’obertura dels sobres 1 i 2 s’anunciarà en el perfil del contractant de la pàgina web municipal i es comunicarà als licitadors a través del correu electrònic facilitat per això amb una antelació mínima de 24 hores “, es modifica la data d’obertura del sobre 2) i s’assenyala per a la seva obertura el proper dia DIVENDRES 2017.07.14 a les 10.00 HORES al Saló de Plens de l’Ajuntament de Moncofa.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2017.01.07: “Contracte de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra, instal·lació i manteniment de maquinària de musculació i fitness per al Poliesportiu municipal de Moncofa “.Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.28 a les 14.00 hores.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2017.12.23: “Servei de” Escoletes de Moncofa “.
S’ha publicat rectificació del PPT. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.14 a les 14.00 hores. “

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 2017.09.18: “Servei i manteniment del sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient implantat a les platges de Moncofa.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.14 a les 14.00 hores. “

“”NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 2017.12.23:” Servei de “Escoletes de Moncofa”.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.14 a les 14.00 hores. ”

“”NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 2017.08.16: servei de laboratori acreditat, per a la presa de mostres, anàlisi d’aigües i superfícies;
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.14 a les 14.00 hores. ”

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 2017.01.08: Concessió administrativa per a la utilització privativa de les parades de Mercat Interior de Moncofa.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.07.06 a les 14.00 hores.

Visita a les instal·lacions: 2017.06.06 a les 12.00 hores en el Departament d’urbanisme. ”

“NOTA d’AVÍS:EXPEDIENT 2017.02.12: Concessió administrativa per a la utilització privativa i explotació de quiosc amb ocupació de taules i cadires a la pèrgola existent a la Zona Verda ZV-18 a l’Av. Mare Nostrum de Moncofa.

Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.27 a les 14.00 hores. “